FAB – Instalacje. Spawanie TIG. Rurociągi. Pomosty robocze

Eksperci w przemysłowych technikach instalacyjnych

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://fab.net.pl.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Anonimizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Privacy policy

 

Who we are

Our website address is: https://fab.net.pl

Comments

When a website visitor leaves a comment, we collect the data visible in the commenting form, as well as the visitor’s IP address and browser signature to help detect spam.

An anonymized string created from your e-mail address (also known as a hash) may be sent to the Gravatar service to check if it is being used. The Gravatar service privacy policy is available at: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you are a registered user and uploading pictures to your site, you should avoid uploading pictures with EXIF location tags. Visitors to the website can download and read full location data from pictures on the website.

Cookies

If you leave a comment on our website, you will be able to choose to save your name, e-mail address and website address in cookies, thanks to which the above information will be conveniently completed when you write further comments. Cookies will expire after a year.

If you visit the login page, we will create a temporary cookie to check if your browser accepts cookies. It does not contain any personal data and will be deleted when the browser is closed.

When logging in, we additionally create a few cookies needed to save your login information and selected screen options. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select the „Remember me” option, login will expire after two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be deleted.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie does not contain any personal data, it simply indicates the ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may contain embedded content (e.g. videos, pictures, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in a similar way as if the user has visited a specific website directly.

Sites may collect information about you, use cookies, attach additional external tracking systems, and monitor your interactions with embedded material, including tracking your interactions with embedded material if you have an account and are logged in to that site.

Who we share data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the outgoing message.

How long we keep your data

If you leave a comment, its content and metadata are retained indefinitely. Thanks to this, we are able to recognize and approve subsequent comments automatically, without sending them to each moderation.

For users who have registered on our website (if any), we also store the personal information entered in the profile. All users can view, edit or delete their personal information at any time (except their username, which cannot be changed). Website administrators can also view and modify this information.

What rights you have over your data 

If you have a user account or have added comments on this site, you can request delivery of a file with an exported set of your personal data in our possession, including all those provided by you. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data that we are obliged to keep for administrative, legal or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.